PORTAL” Grzegorz Mochtak

ul. Leśna 3/28

41-303 Dąbrowa Górnicza

tel. 0606 474 369

(032) 2980722

e-mail: grzegorz@mochtak.pl  

www.mochtak.pl

 

S  E  L  E  K  C  J  O  N  E  R

PROGRAM DO PLANOWANIA EMISJI DLA PROGRAMU DYNAMIX

instrukcja obsługi

Opis dla wersji 2.3.0.70 - UWAGA - przed pierwszą próbą losowania należy na pustym dniu wybrać z menu opcję Wyczyœć historię

                Istota działania programu:

             Do poprawnego działania programu potrzebna jest przede wszystkim prawidłowo opisana baza nagrań. Nagrania powinny być zgodne z opisami w programie DynaMIX (polecane) lub powinny być opisane bezpośrednio w module baza nagrań (nie polecane). Do opisywania nagrań można wykorzystać moduł Katalog z programu DynaMIX. Im więcej informacji wpiszemy do programu tym lepiej dobraną playliste uzyskamy później, poza tym niedokładne lub niejednorodne opisanie skutkować będzie w przyszłości różnymi błędami losowania. Dla człowieka "KOMBI", "Kombi", "kombi" i "kombi " to to samo, dla komputera niekoniecznie. Sam proces opisywania powinien rządzić się pewnymi regułami, ustalenie ich pozwoli na rozłożenie pracy na kilka osób i pomimo tego utrzymanie spójności opisów. Prosty przykład: Nazwy wykonawców zawsze pisane DUŻYMI LITERAMI z zachowaniem oryginalnej pisowni (lub zawsze nazwisko pierwsze, bez skrótów imion), przedrostek THE na końcu nazwy. Tytuł utworu z dużej reszta małą (zawsze).
            Przed rozpoczęciem pracy z samym programem należy ułożyć sobie zegary, czyli podział czasu antenowego pomiędzy poszczególne grupy utworów. Każda ze stacji ma zwykle taki zegar w postaci podziału godziny gotowy, więc wystarczy przetłumaczyć go na duże możliwości, które daje program. Same grupy utworów można tworzyć kierując się chodliwością utworów (rotacje A, B, C ...), ich charakterystyką odnośnie typu muzyki (wymaga więcej pracy, ale playlista pozbawiona jest niespodzianek), można też opierając się na możliwościach programu zrealizować sobie własny system mieszany. Program pozwala na dokładne przygotowanie bazy utworów i samych zegarów, jednak im dokładniej chcemy wykorzystać możliwości programu tym bardziej jest to skomplikowane. Poniższa instrukcja przedstawia tylko jeden ze sposobów użytkowania programu, jednak sam początek pracy w każdym wypadku jest taki sam.
 
            Każdy z użytkowników swoją pracę powinien rozpocząć od ustalenia głównych separacji częstotliwościowych (zakładamy, że opisane utwory już są), zarówno dla wykonawców, jak i tytułów. Poniższy rysunek pokazuje okienko definiowania takiej blokady. Poza odstępem czasowym można przypisać maksymalną ilość pojawień w danym okresie. Czasy godzinowe i dzienne są przeliczane w programie na minuty, nie ma więc niebezpieczeństwa wylosowania tego samego wykonawcy przed pełną i zaraz po. Tych blokad możemy ustalić sobie dowolną ilość i dowolnie je nazwać. Proponuję by każda grupa utworów miała swoje blokady (osobno dla nazwy wykonawcy i tytułu) z tego powodu, że zmieniając później jej parametry wpłyniemy tylko na tą grupę dźwięków której powinno to dotyczyć. Pamiętać należy, że dla utworów jednego wykonawcy, których jest dużo należy zwiększyć separacje, gdyż program nie zawsze jest w stanie zadbać o równe rozłożenie utworów. Dotyczy to szczególnie playlist o ścisłym czasie trwania z częstymi pozycjami o wymaganym czasie wystąpienia. Najlepiej jako parametr stosować godziny w wartościach liczb pierwszych - tu lista pomocnicza: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293

            Mamy najważniejszy parametr zdefiniowany, czas na zaimportowanie opisów z plików dat. Przed jego dokonaniem w konfiguracji programu ustalamy z jakimi blokadami częstotliwościowymi zostanie zaimportowany dany fragment lub całość bazy nagrań (menu>opcje>konfiguracja). Pozwoli nam to w przypadku importu z różnych katalogów na automatyczne nadanie wymaganych blokad (przed importem jingli możemy zmienić blokady na inne). 

Poza ustaleniem blokad do importu możemy ustalić domyślne blokady dla losowania utworów nie posiadających takich blokad. W wielu miejscach dana opcja w programie jest krótko opisana na obszarze okienka w którym występuje.

Import danych do programu przeprowadzamy przez wywołanie opcji import (menu>baza>import>plik dyna dat). pojawi nam się okienko wyboru plików, w opcjach importu możemy zdefiniować czy chcemy aby pola Kod i Jakość z opisu dynamixa były przepisane do bazy w pole etykieta 1 i etykieta 2. Te właśnie pola to nasze dowolne dane (np. oznaczenie rotacji lub cokolwiek innego charakterystycznego). 

Ważne jest przed końcowym importem przejrzenie raportu pod kątem zgodności, czasami zdarza się, że w katalogu jest tylko plik z opisem, a brakuje pliku z materiałem dźwiękowym. W okienku raportu powinniśmy taki plik odznaczyć lub zapisać sobie nazwę nagrania do uzupełnienia później w module bazy nagrań. W przypadku źle opisanego nagrania lub opisu pochodzącego z wersji dla DOS program nie zaimportuje takiego utworu do bazy.

Program jest tak skonstruowany, że stara się utrzymać porządek w najważniejszych słownikach. Jeżeli próbujemy zaimportować nagranie, którego dowolny parametr nie mieści się w istniejącym w programie słowniku danego parametru poprosi on nas o dopisanie lub zastąpienie go innym, isniejacym. Powoduje to oczywiście konieczność dopisania do słowników parametrów przy imporcie nietypowych opisów. Program jest dostarczany z zestawem słowników zgodnym z programem DynaMIX w wersji windows. 

            Zesłownikowaniu podlegają też nazwy wykonawców, wiadomo jednak, że niektórzy wykonawcy łączą się chwilowo w duety z innymi lub występują w kilku zespołach jednocześnie. W celu wyeliminowania powtórzeń w słowniku wykonawców jest opcja nadawania aliasów. Program po wylosowaniu utworu zespołu "T Love" sprawdzi wpisane aliasy i jeżeli będzie tam wpisany "Krzysztof Krawczyk" i "Muniek Staszczyk" nie wybierze "Lekarzy Dusz" w obszarze ograniczeń wykonawcy "T Love". Jednocześnie w tym samym oknie jest pozycja odpowiedzialna za rodzaj blokady częstotliwości występowania danego wykonawcy.

            Baza nagrań w programie pozwala na dokonywanie zmian w opisach utworów, wyświetlenie danej ich kategorii po etykietach lub rodzajach dźwięków, posegregowania ich w odpowiedni sposób. Poza tym pozwala dowolny z naszych wyborów zapisać do pliku tekstowego, wydrukować lub odegrać dowolne nagranie (pod warunkiem dostępu do źródłowego pliku). Z tego poziomu jest też dostępna funkcja wyświetlająca statystykę wystąpień danego elementu, dokładniej opisana niżej.

Baza nagrań w programie służy nie tylko do zmiany w poszczególnych utworach. Zaznaczając pozycje z wciśniętym klawiszem Ctrl możemy dokonać multiwyboru i zmienić hurtem dowolny z parametrów opisowych. W takim przypadku wyskoczy okienko z dodatkowymi polami potwierdzeń przy zmienianych parametrach (zielone potwierdzenie). 

Poza zmianą mamy możliwość sprawdzenia jak wybrane przez nas utwory były rotowane. W tym celu wybieramy jeden lub kilka utworów (do 20) i naciskamy na statystyka utworu. Pojawi nam się okienko w którym różnymi kolorami zaznaczone będą emisje poszczególnych elementów. Poza graficznym schematem program pokazyje jeszcze wartość liczbową wystąpienia danego elementu w zadanym okresie. Do wyboru jest tydzień lub miesiąc. Jeżeli zaznaczymy tak jak na przykładnie elementy często rotowane doprowadzimy do sytuacji, w której wykres staje się nieczytelny. Możemy wtedy wyłączyć dowolny z elementów odznaczając pole wyboru obok niego.

 

            Poza ograniczeniami niepowtarzalności utworów pod względem wykonawcy można zdefiniować zakresy czasowe, w których dana pozycja nie powinna występować. Nie ma ograniczenia ilości tworzonych ograniczeń, ale dla danego utworu można nadać tylko trzy pozycje ograniczenia.

            

            Następny etap pracy polega na ustaleniu kategorii. Są to elementy charakterystyczne dla każdej ze stacji, dlatego też nie są one dostarczane z programem. Na rysunku poniżej znajduje się przykładowa kategoria z wszystkimi wypełnionymi polami, jest to kategoria ogólna, nie mająca ograniczeń poza niepowtarzalnością. Pierwszym określanym parametrem powinno być wybranie kategorii nagrania (zaznaczone czerwoną ramką). Jest to najważniejszy parametr określający przynależność danej pozycji do określonej grupy dźwięków. W czasie losowania poszczególne kategorie są reprezentowane różnymi kolorami pola czasu, tożsamymi z kolorystyka kategorii w programie DynaMIX. Pola określające parametry pozycji mogą zawierać więcej niż jedna pozycję, jeżeli chodzi nam np. o utwór śpiewany, powinniśmy w polu wokal dodać zarówno wokalistę jak i wokalistkę. Nad polami charakterystyki jest jeszcze pozycja określająca czy przy losowaniu komputer ma szukać nagrań spełniających wszystkie założone kategorie, czy dowolne z nich. Zaznaczenie pola Nie uwzględniaj blokad pozwala na pominięcie przy losowaniu blokad nadanych pasującemu elementowi. Opcja Wysoki priorytet powoduje losowanie w pierwszej kolejności kategorii go posiadających a dopiero później program uzupełnia playlistę resztą pozycji. W praktyce wygląda to tak, ze program generując playlistę robi to dwukrotnie, za pierwszym razem losuje pozycje priorytetowe, a za drugim zwykłe. Ma to duże znaczenie w przypadku kategorii losowanych po etykiecie, gdzie jedynym wyznacznikiem jest np. oznaczenie rotacji. Jeżeli ilość pozycji na playliście jest taka sama lub nieznacznie mniejsza niż utworów ją spełniających zaznaczenie wysokiego priorytetu jest jedynym sposobem na poprawne wylosowanie playlisty. Rozkład czasowy pozwala na zdefiniowania zachowania się programu przy losowaniu danej pozycji z tej kategorii pod względem separacji niepowtażalności w tych samych godzinach w kolejnych dniach. Przycisk Test pozwala na wyliczenie ile utworów spełnia daną kategorię. Po użyciu pojawia się lista utworów spełniających założone parametry. Ilość definiowanych kategorii nie jest ograniczona, im więcej i dokładniej określonych tym bardziej precyzyjny wynik losowania.

Pola „etykieta 1” i „etykieta 2” są dowolnie opisanymi polami przez użytkownika, lub zaimportowanymi z opisów dat poprzez przeniesienie wartości z pól: „jakość” lub „kod”. Sposób importu ustala się w opcjach importu z plików dat.
Poza kategorią opisującą ogólną pozycją muzyczną mamy do dyspozycji kategorię typu playlista. Jest to kategoria w której możemy zdefiniować listę dźwięków wstawianych w kolejne wystąpienia tej kategorii na playliście w takiej kolejności jak to ustalimy w widoku kategorii.


Tak samo jak definiujemy kategorie dla plików muzycznych, możemy też je zdefiniować dla wszystkich innych rodzajów dźwięków. Przy definioowaniu wybieramy po prostu inną kategorie nagrania. 
Dla przykładu: mamy kilka rodzajów jingli (rano, przedpołudnie, wieczór itd.) Możemy nadać im odpowiednie etykiety (jedno lub wieloliterowe) i tworząc kilka kategorii typu jingiel nazywamy je odpowiednio do pasma w którym mają występować i wybieramy odpowiednia etykietę jako jedyny warunek wyboru. Tak jak na obrazku poniżej.

 

            Kategoria „pusta” ma za zadanie wypełnić czas, lub wprowadzić określoną informację na playlistę. Na wygenerowanej playliście reprezentowana jest jako break z komunikatem wpisanym w okienku. Można w ten sposób określić również "kamienie milowe", czyli pozycje dzielące poszczególne godziny w playliście interpretowane przez DynaMIXA. Zaznaczenie pozycji dokładny czas oznacza, że dana pozycja jest pozycją przesuwalną pod względem kolejności w stosunku do innych pozycji. W trakcie losowania zawsze pojawi się najbliżej jak można założonego czasu, wyjątek stanowią tu pozycje o pełnej godzinie emisji, te, w przypadku włączenia opcji odczytu playlisty z pełnymi godzinami w programie DynaMIX, są nieprzesuwalne pod względem czasu i miejsca. Dokładniej mechanizm jest opisany niżej, a konfiguracja DynaMIXA jest w instrukcji obsługi.

REKLAMA:

    W większości stacji radiowych najważniejszą pozycja programu jest reklama. W większości stacji do zarządzania nimi służy program Mediacom. Poza prowadzeniem całego biura reklamy generuje on playlistę reklamową. Wiadomo, że nie da się przewidzieć na kilka dni do przodu ile dokładnie będzie reklam i jakich. Aby temu zaradzić w programie została zdefiniowana na stałe zaślepka reklamowa pod nazwą Reklama o. Wstawiając ją na playlistę definiujemy miejsce w które Dynamix będzie próbował wstawić odpowiedni blok reklamowy z playlisty programu Mediacom. Po jej wstawieniu na playlistę należy dwukrotnie kliknąć w jej nazwę i w otwarte w ten sposób okienko wpisać: Reklama o 7:45. Oczywiście godzina została tu podana przykładowo, ale tekst MUSI być dokładnie taki, inaczej nie zostanie prawidłowo zinterpretowany przez dynamixa. Sam czas rzeczywistego wystąpienia tej zaślepki w zasadzie nie ma zanczenia, gdyż za pomocą tego mechanizmu można nawet o 2 w nocy wstawić blok z np. 7:45.

 

            Po ustaleniu kategorii następnym krokiem powinno być stworzenie audycji. Są to charakterystyczne fragmenty playlisty, z których później budować można zegar danego dnia. Aby to zrobić należy utworzyć nową audycję i w otwartym oknie przeciągać kolejno pozycje playlisty. Czasy które się pojawiają są orientacyjne, ich prawidłowe wypełnienie nastąpi w momencie losowania pozycji playlisty. Ustalając poszczególne pozycje jest mozliwość nadania im dokładnego czasu, ma to na celu synchronizację czasowa playlisty. Poniżej mamy przykładową godzinę audycji, aby kolejne wiadomości wyszły dokładnie o godzinie 7 należy dwukrotnie nacisnąć na godzinie rozpoczęcia wiadomości i w powstałym okienku poprawić czas startu, jednocześnie zaznaczając pole dokładny czas. Podczas losowania program będzie się starał dopasować utwory do tej pozycji, może się jednak zdarzyć, że wylosuje on nadmiarową ilość elementów w sensie czasu. Wtedy przy zapisie playlisty program wyświetli komunikat o tym, że dany element nie mieści się w założonym czasie i należy go skrócić. W ten sposób nawet jak na wylosowanej playliście jest więcej pozycji pomiędzy godzinami niż 60 minut, zostaną one obcięte przy zapisie, tak aby pozycje, które maja start dokładnie o pełnej były dokładnie tam, gdzie być powinny. Obcinanie ma oczywiście granice, domyślnie program może obciąć nie więcej jak 25% jednego utworu. Jeżeli tego czasu będzie więcej, to obetnie kolejny utwór.

            Tak jak audycje są fragmentami playlisty, tak zegar powinien zawierać pełną dobę emisji. Zegar budowany jest tak jak audycja, ale tu poza wstawieniem pozycji z listy kategorii można wstawić gotowe audycje. Zasada jest dokładnie taka sama. Audycje oznaczone są literą A, można je po wstawieniu rozwijać plusem po lewej stronie. Podany na dole czas jest czysto orientacyjny, chociaż przy korzystaniu z godzinowego dopasowania dokładność wzrasta. Nie można zmienić początkowej godziny trwania audycji, tak jak nie można wstawić audycji o określonym czasie startu na np. godzinę 8 o godzinie 10.

            Przypisanie danego zegara do dnia następuje po wybraniu przycisku „wybierz zegar” na głównym ekranie. Jeżeli na dany dzień nie ma przygotowanego zegara można go utworzyć w pustym zegarze, korzystając ze zdefiniowanych kategorii i audycji. Nie mam możliwości zapisania tego zegara i wykorzystania w innym miejscu. Po wybraniu losuj program przystępuje do generowania playlisty. W tym miejscu mamy mozliwość dokonania kilku operacji.
Ikony od lewej: dzień wstecz, dzień naprzód, nowa pozycja playlisty z bazy nagrań, skasowanie pozycji, przeniesienie pozycji w dół, przeniesienie pozycji w górę, nieaktywne w tym położeniu zmiana zegara i generowanie playlisty, zaakceptowanie playlisty, cofnięcie ostatniej zmiany, zapisanie playlisty.
Zaakceptowanie playlisty powoduje, że danego dnia nie da się już edytować, chociaż operacja da się cofnąć. Po zaakceptowaniu automatycznie pokazuje się okno zapisu playlisty. Podczas procesu zapisu playlisty program może stwierdzić, że jakiś element nie mieści się w wyznaczonym dla niego czasie i zaproponuje jego skrócenie. Zdarzyć się może, że czasu jest mało a utworów dużo i program może zaproponować skrócenie kilku utworów. Jeżeli w tym momencie odpowiemy Nie, liczyć się należy z możliwością zagrania 2 elementów na raz przez Dynamixa w trybie automat. W drugą stronę idąc może zdarzyć się sytuacja odwrotna (dźwięku będzie za mało), wtedy program również nas o tym fakcie powiadomi stosownym komunikatem.

 

Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości zapisanych zegarów, audycji, czy kategorii. Właściwie im więcej ich będzie, tym bardziej różnorodna i lepiej dopasowana playlista. Można pokusić się nie tylko o utworzenie playlist na konkretne dni tygodnia, na dni świąteczne z podziałem na różne święta, ale też zróżnicować je pod względem pogody, pory roku, lub nastrojów społecznych związanych z wydarzeniami społecznymi (konkurs wygranych skoków przez Pana Adama M.). Program powinien też zabezpieczyć przed przypadkowym wylosowaniem kolędy w wakacje lub utworu zagranicznego 11 listopada (przy założeniu grania tylko polskich utworów przez stację).

CENA I SPOSÓB ZAKUPU:


4000 zł netto                                       - Zakup jednorazowy
230 zł netto na miesiąc przez 2 lata     - Forma wypożyczenia programu z kupnem przy ostatniej 24 części
100 zł netto na miesiąc                     - Wypożyczenie programu na czas nieokreślony, minimum na 3 lata

 

 Demo programu można otrzymać przesyłając zamówienie na adres e-mail: grzegorz@mochtak.pl z podaniem danych stacji radiowej i osoby odpowiedzialnej za program. Warunki otrzymania wersji testowej są na www.mochtak.pl/seltest.htm 
Dokładnie te same warunki testu (poza ceną końcową) obowiązują dla programu Dynamix.

 Chwila w której programy SELEKCJONER I DYNAMIX będą bardzo ściśle współpracować jest coraz bliżej, włącznie ze sprawdzaniem ilości emisji poszczególnych utworów, równeż wstawionych i zagranych "z ręki", pełną historią emisji ze statystyką i tworzeniem raportów do ZAIKSu. Najlepszym przykładem jest program HST Raport ułatwiający tworzenie rapotów z emisji.

PATRON MEDIALNY

    Każdy szanujący się projekt ma patrona medialnego, szanujemy się, więc mamy i my:

    Zaglądajcie tam często, dużo można się dowiedzieć, czasami szybciej niż od własnego szefa ;-)

 

 

Lista zmian w programie:

 

Build 2.3.0.18 13.07.2004
- poprawione aliasy wykonawcy
- poprawiony import
- 3 ograniczenia czasowe dla jednej piosenki
- ograniczenia częstotliwościowe dla piosenki i wykonawcy (niepełne)
- możliwość domyślnych ustawień ograniczeń częstotliwości 
- kategorie Lista i Playlista są w tej wersji niedostępne
- zmiana formatu bazy danych (zes.db, artist.db) i nowe tabele (stats.db i astats.db)
- możliwość ignorowania blokad dla danej kategorii

Build 2.3.0.19 14.07.2004
- ograniczenia częstotliwościowe dla piosenki i wykonawcy (uzupełnienie)
- zapis danych ZAIKS
- poprawione wyświetlanie zaakceptowanej playlisty

Build 2.3.0.20 16.07.2004
- blokady etykiet
- poprawki w losowaniu (dokładna godzina)
- proste drukowanie (uwaga! na domyślnych ustawieniach drukarki!!!)
- poprawiny błąd złego wyświetlania początku i końca audycji

Build 2.3.0.21 16.07.2004
- poprawiony błąd - zawieszanie przy losowaniu

Build 2.3.0.23 13.08.2004
- poprawione kilka błędów zawiązane z audycjami
- wyjaśnienie funkcji "dokładny czas trwania" -> edycja w zegarze, kolor fioletowy

Build 2.3.0.23 01.09.2004
- poprawione błędy

Build 2.3.0.25 22.09.2004
- losowanie zakresów z priorytetami

Build 2.3.0.28 29.09.2004
- optymalizacja czasowa losowania
- funkcja kasowania statystyk

Build 2.3.0.29 29.09.2004
- opcja wysoki priorytet w kategorii
- poprawione losowanie elementów pustych

Build 2.3.0.30 30.09.2004
- poprawione błędy w losowaniu

Build 2.3.0.31 03.10.2004
- poprawione błędy w statystykach
- uzupełniona edycja ZAIKS

Build 2.3.0.32 05.10.2004
- okienko postępu losowania
- poprawione okno przeglądania/edycji wykonawców

Build 2.3.0.33 06.10.2004
- poprawka w aktualizacji zmian kategorii w aktualnie otwartym zegarze (właściwości się nie aktualizują!!)

Build 2.3.0.34 06.10.2004
- rozbudowa funkcjonalności okna play listy (dodawanie nowych pozycji, zmiana właściwości istniejących pozycji)

Build 2.3.0.35 18.10.2004
- poprawiony błąd (zapisywanie opcji pomijania blokad w kategorii)
- możliwość edycji "Info" dla kategorii typu Break (edycja play listy)

Build 2.3.0.36 28.10.2004
- poprawki:
- zawieszanie się pod koniec losowania
- dokładne godziny w audycjach
- dostępność pozycji "plik muzyczny" dla kategorii pustej w edycji Alpy listy

Build 2.3.0.37 03.11.2004
- poprawki w oknie Wykonawców (dodawanie i kasowanie, multiselekcja)

Build 2.3.0.38 07.11.2004
- poprawka dotycząca błędu bd przy akceptowaniu (nowa wersja bazy danych)
- poprawiony import etykiet
- pliki muzyczne to: mp3, mp2 i wav

Build 2.3.0.39 10.11.2004
- poprawka w losowania (nie uwzględnianie blokad)
- opcja zapisu play listy do pliku txt
- blokady domyślne

Build 2.3.0.40 17.11.2004
- poprawki w losowaniu (najrzadziej grany utwór, aliasy wykonawców)
- liczniki utworów i wykonawców w okienkach

Build 2.3.0.41 18.11.2004
- poprawki w losowaniu

Build 2.3.0.42 19.11.2004
- poprawka w blokadach przy zaakceptowanej playliscie

Build 2.3.0.43 20.11.2004
- poprawka przy usuwaniu utworów z wylosowanej play listy
- wstawianie audycji o niezdefiniowanym czasie

Build 2.3.0.44 25.11.2004
- poprawione sortowanie wykonawców i utworów
- poprawiona edycja czasów mix, intro itd.
- multiedycja w oknie wykonawców
- poprawiony błąd z czasami przy wstawianiu audycji do zegara

Build 2.3.0.45 29.11.2004
- zmienione okno etykiet (sortowanie, wyszukiwanie)
- poprawka w blokadach (dzień poprzedni)
- poprawka w dobieraniu utworów (liczba 7 wstecz)

Build 2.3.0.47 10.12.2004
- poprawki w dodawaniu audycji do zegara
- poprawka w mutiselekcji utworów (zaznaczanie blokad blokady)
- wyszarzanie grida w oknie etykiet
- rozdzielone funkcje zapisu do mix i txt
- zmiana formatu pliku txt
- poprawka w edycji "info" Breaka w play liscie
- poprawka w losowaniu (blokada artystów)

Build 2.3.0.48 11.12.2004
- dodana kategoria Play Lista

Build 2.3.0.49 13.12.2004
- poprawka -> edycja wykonawcy, sprawdzanie duplikatów nazw
- poprawka - nie zapamiętywał się czas kategorii Lista
- przyciski up/down w kategorii Lista
- kontynuacja cyklu na następny dzien. dla kategorii Lista

Build 2.3.0.50 15.12.2004
poprawki:
- wykasowane utwory a kategoria Lista
- obsługa utworów z kat. Lista z przypisanymi etykietami z blokady etykiet
- usuwania wykonawców (nie usuwały się wszystkie jego utwory)
- automatyczne kasowanie starych plików
- do pliku mix dodane pozycje ZAIKSu
- kopie audycji

Build 2.3.0.51 17.12.2004
- literówki
- poprawiony błąd w losowaniu (usuwanie z listy wylosowanych!!) 

Build 2.3.0.52 22.12.2004
- Utwory wstawiane ręcznie do wylosowanej play listy nie były brane pod uwagę w blokadach 
- małe poprawki

Build 2.3.0.53 30.12.2004
poprawki:
- zamienione znaczenie OR/AND we właściwościach kategorii
- błąd zliczania w widoków utworów (np. kategoria Jingiel)
- nie uwzględnianie czasu kategorii Lista w zegarze (zawsze 3:30)

Build 2.3.0.54 18.01.2005
- dodana funkcja "Graj" w oknie utworów
- poprawione odtwarzania stanu okna głównego
- poprawka w dobieraniu utworów o stałym czasie trwania
- reorganizacja menu głównego
- opcja obcinania skróconych utworów przy zapisie pliku mix
- czas utworu = nowy koniec - nowy początek
- możliwość ustawienia kategorii muzycznej dj dla Listy i kategorii podstawowej 
- wyodrębnienie pliku dynkat.xml
- poprawki w UI

Build 2.3.0.55 19.01.2005
- dodana funkcja graj w oknie wylosowanej play listy
- poprawka przy ręcznym dodawaniu dźwięku do play listy (pytanie o skrócenie)
- poprawka przy zmianie nazwy pliku muzycznego dla utworu w wylosowanej playliscie
- automatyczne przewijanie scrollbara w zegarze przy dodaniu ostatniej pozycji (niewidocznej)

Build 2.3.0.56 27.01.2005
- poprawka w funkcji obcinania skróconych utworów przy zapisie pliku mix
- rozkład czasowy - nie bral pod uwagę utworów występujących po godzinie 23:59:00
- uściślenie czasu startu losowano utworu w analizie
- poprawione kasowanie wykonawców (wykonawca musiał być kliknięty by został skasowany)

Build 2.3.0.57 29.01.2005
- poprawka w funkcji obcinania skróconych utworów przy zapisie pliku mix (działa z playlistami wylosowanymi bieżąca wersja)
- zaznaczanie pozycji przy pytaniu podczas exportu do mix
- rozkład czasowy - uściślenie czasu startu losowanego utworu w analizie - wycofany ze względu na pojawiające się błędy w działaniu blokad

Build 2.3.0.58 02.02.2005
- poprawka w dobieraniu utworów do skracania (max 25%)
- kategoria predefiniowana - "Reklama o"

Build 2.3.0.59 08.02.2005
- poprawka wyciszania skróconych utworów i dobierania ich
- poprawka - takie same nazwy kategorii
- możliwość wstawienia do wylosowanej play listy, kategorii nie muzycznej

Build 2.3.0.60 10.02.2005
- poprawka - brak pytania o skracanie (błąd powstał w 59)
- korekcja czasu zakresu (dość tajemnicze...)
- poprawnie wyświetlany czas mixu (czyli faktyczny, dotąd był teoretyczny, z bazy)

Build 2.3.0.61 12.02.2005
- skracanie i mix
- możliwość "testowania" kategorii

Build 2.3.0.62 17.02.2005
- skracanie i mix (zawsze min 3 sek., centrowanie zaznaczenia przy pytaniu)
- manifest XP
- rozjechane godziny stale po przesunięciu utworu przez pozycje stałą w playliscie

Build 2.3.0.63 2.03.2005
- rozjechane godziny stale po przesunięciu utworu przez pozycje stałą w playliscie cd
- błąd w blokadach wykonawcy

Build 2.3.0.64 18.03.2005
- nowa opcja, nie dozwolone skracanie pozycji z kategorii o wysokim priorytecie
- błąd z identyfikacja kategorii specjalnej "Reklama o"
- wykrywanie kategorii "widma" (usuniętej) przy losowaniu

Build 2.3.0.65 30.03.2005
- poprawione id nowych kategorii, id większe od 10000 sa niepoprawne

Build 2.3.0.66 04.05.2005
- poprawka: blokady artystów z aliasami
- korekty przy usuwaniu utworów

Build 2.4.0.67 14.06.2005
- możliwość edycji tekstu dla "Reklama o"
- izolacja danych baz

Build 2.4.0.68 21.06.2005
- poprawka w konfiguracji (ustawianie ścieżek, błąd powstał w wersji 67)
- dodanie możliwości zapisu do pliku txt utworów w widoku przeglądania utworów (zgodnie z ustawionym filtrem)

Build 2.4.0.69 28.06.2005
- statystyki - historia utworu(ów)
- opcja -> nie skracaj utworów
- mała optymalizacja procesu losowania

Build 2.4.0.70 20.07.2005
- w widoku przeglądania utworów można filtrować pozycje po Etykiecie 2
- w formularzach edycji zegara/audycji po prawej stronie lista audycji i kategorii jest posortowana alfabetycznie
- statystyki: poprawiony błąd -> nie był brany pod uwagę dzień bieżący, zaraz po wylosowaniu playlisty
- poprawione działanie przycisków multiselekcji na karcie właściwości utworu (dotyczy Windows XP)