miejscowość,data

PORTAL MOCHTAK Grzegorz
ul. Leśna 3/28
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 629-178-51-20
tel. +48 606 474 369, +48 32 298 07 22
e-mail: grzegorz@mochtak.pl

 UMOWA

             1, Umowa zawarta jest pomiędzy firmą „PORTAL” Mochtak Grzegorz zwaną dalej producentem a [nazwa stacji] reprezentowanym przez [imię i nazwisko szefa stacji lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu firmy], zwanym dalej kupującym.  

            2. Przedmiotem umowy jest dostarczenie do nieodpłatnego testowania programu do układania playlisty dla programu DynaMIX w wersji Windows (lub Selekcjoner, Newsroom, Archiwum). 

            3. Czas testu strony określają na 3 miesiące od dnia podpisania porozumienia.

             4. Warunkiem testowania programu przez kupującego jest posiadanie przez niego klucza zabezpieczającego, objętego kaucją w wysokości 120 zł netto. Kaucja płatna jest po podpisaniu umowy, a przed dostarczeniem oprogramowania i klucza, na konto nr: 15 1160 2202 0000 0000 1267 9695.

             5. Strony ustalają, że po minięciu okresu próbnego klucz zostanie zwrócony za zwrotem kaucji, lub kupujący otrzyma fakturę na program oraz klucz. W przypadku fizycznego zniszczenia klucza, po jego zwrocie, kupujący nie jest zobowiązany do zakupu programu, jednak kaucja za klucz przepada na rzecz producenta. Kupujący dostanie w takim przypadku fakturę VAT na klucz zabezpieczający. W przypadku zagubienia lub innej sytuacji uniemożliwiającej zwrot klucza kupujący otrzyma fakturę za ZAKUP programu w cenie wymienionej w punkcie 6.

             6. Strony ustalają cenę programu na ….... (zgodnie z cennikiem) zł netto płatne jednorazowo na podstawie faktury VAT.

             7. Producent programu zobowiązuje się w okresie próbnym do dostarczania najnowszych wersji programu. Po zakupie programu kupujący ma prawo do otrzymywania bezpłatnych aktualizacji przez rok od daty zakupu.

             8. W przypadku braku wersji finalnej, przed końcem okresu testowego, strony mogą podjąć decyzje o przedłużeniu okresu testowego na podstawie odpowiedniego aneksu do umowy.

             9. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.